Studia w Polsce. Pomoc dla cudzoziemców

Pomoc dla cudzoziemców

Studia w Polsce mogą być bardzo interesującą ofertą dla osób pochodzących z innych krajów. Poziom wielu uczelni jest bardzo wysoki, a nauka jest możliwa na wielu kierunkach zapewniających dobre perspektywy na rynku pracy. Polskie uczelnie są również otwarte na możliwość kształcenia cudzoziemców i oferują wiele ułatwień dla nich. Podjęcie nauki wymaga zwykle dopełnienia rozmaitych formalności i załatwiania spraw w różnych urzędach, co bywa dość uciążliwe. Dostępna jest jednak oferta firm, które proponują pomoc dla cudzoziemców zainteresowanych legalnymi studiami w Polsce. Dzięki nim można znacząco przyspieszyć i ułatwić przeprowadzenie niezbędnych czynności urzędowych.

 

Kto może studiować w Polsce?

Na polskich uczelniach może podjąć naukę każda osoba, która posiada polskie obywatelstwo. Naukę mogą rozpocząć również obywatele państw należących do Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli osoby pochodzące z Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu), a także obywatele Szwajcarii. Możliwość rozpoczęcia studiów mają także obywatele innych krajów, muszą jednak spełnić określone warunki.

Podstawowym wymaganiem jest posiadanie prawa do legalnego pobytu w Polsce. Osobami, które spełniają to kryterium, są te, które mają Kartę Polaka, otrzymały zezwolenie na pobyt stały albo mają status uchodźcy.

W związku z rozpoczęciem nauki na uczelni wyższej cudzoziemcy mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z podjęciem nauki na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych.

 

Jakie są kryteria przyjęcia?

O szczegółach rekrutacji decydują same uczelnie, jednak podjęcie nauki na studiach wyższych wymaga spełnienia kryteriów wspólnych dla wszystkich kandydatów. W przypadku studiów prowadzonych w języku polskim kandydat musi udokumentować znajomość języka polskiego. Może przedstawić świadectwo ukończenia rocznego kursu przygotowującego. Inną możliwością jest posiadanie certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Wystarczający stopień znajomości języka może być również potwierdzony przez uczelnię, na której ma zamiar uczyć się cudzoziemiec.

Do rozpoczęcia nauki niezbędne jest również posiadanie świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów. Może to być dokument uzyskany w Polsce lub zagraniczny, który jest uznawany w naszym kraju. Uczelnia może też zdecydować o innych kryteriach naboru, np. urządzeniu egzaminu wstępnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *